LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa Ligazón

LOE Texto consolidado coas incorporacións da LOMCE (BOE 30-12-2013) Ligazón

Currículo da ESO e do BACHARELATO. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 29 de xuño 2015). Ligazón 

Currículo Básico: Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.Ligazón (modificado polo Real Decreto-lei 5/2016)

 

Materias de libre configuración autonómica. ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. ( DOG 21-07-2015 ). Ligazón

 

CADRO HORARIO DAS MATERIAS DA ESO E O BACHARELATO (LOMCE). Ligazón