Lexislación

LOE. Lexislación galega (Consellería de Educación)

Currículo da ESO e do BACHARELATO.

  • Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galiza (DOG 29 de xuño 2015)

 

Decreto de Educación Secundaria:

Programas de Diversificación Curricular:

Circulares da Consellería de Educación:

LOE. Lexislación estatal (MEC)

LOE:

Bacharelato:

Real Decreto de ensinanzas Mínimas:

Calendario de aplicación da LOE: