APETEGA

 

Que é APETEGA?

APETEGA é a Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, unha asociación sen ánimo de lucro, adicada a promocionar o ensino da área de Tecnoloxía no sistema educativo e a programar actividades de formación, divulgación, etc.

A xeito de resumo, ser socio/a supón:

 • O dereito a asistir, opinar e votar en todas as asembleas que celebre a Asociación.
 • A inscrición gratuíta nas actividades de formación que realice anualmente a asociación (Xornadas Monográficas, Xornadas de Tecnoloxía de Galicia, cursos online na aula virtual, visitas didácticas, etc).
 • O dereito a solicitar en préstamo o material para prácticas de taller existente na Asociación.
 • A opción de formar parte dunha rolda de correo de asociad@s para consultas, dúbidas, opinións, preguntas, acerca de calquera tema relacionado co ensino, a tecnoloxía, as tics, etc.
 • O acceso a unha zona deste sitio web restrinxida a socios/as logo do correspondente rexistro

Quen pode asociarse?

Calquera persoa maior de 14 anos que non teña débedas coa Asociación.

Cotas

 • Cota de alta: 70 € (válida para manter a condición de socio/a desde a data de ingreso ata o 31 de decembro dese mesmo ano).
 • Renovación por cada ano natural, con independencia da data de alta: 30 €

Formas de pago

 Os pagos pódense realizar:

 • Mediante ingreso na conta de APETEGA (ABANCA: ES87 2080 51 41333040007346).
 • Por domiciliación bancaria. Neste caso é necesario enviar este impreso asinado ao Apartado de Correos nº142, 15.702-Santiago de Compostela.

Como asociarse?

Para asociarse só é necesario:

 • Ingresar 70 € na conta de APETEGA (ABANCA: ES87 2080 51 41333040007346).
 • Remitir o resgardo do ingreso por correo electrónico a  contacto @ apetega.gal ou por correo postal ao Apartado de Correos nº142, 15.702-Santiago de Compostela.

Como darse de baixa?

 • Cubrindo este formulario ou enviando a solicitude de baixa ao apartado de correos nº 142 de Santiago de Compostela.

Para exercer o dereito de cancelación de datos segundo o recollido na lei 15/99 de protección de datos é necesario enviar este documento asinado ao apartado de correos nº 142 de Santiago de Compostela.