Convocatoria de Asamblea da APETEGA

Segundo o recollido no artigo 23 dos estatutos de APETEGA, a presidenta convoca aos socios a unha xuntanza ordinaria da ASEMBLEA que terá lugar o día 19 de xullo de 2022, ás 12:30 horas en primeira convocatoria e media hora despois en segunda convocatoria, co seguinte formato:
● Presencial no salón de actos do IES LUCUS AUGUSTI (avda Rodríguez
Mourelo s/n, Lugo)
● Online* no enlace de Cisco Webex:
https://eduxunta.webex.com/webappng/sites/eduxunta/dashboard/pmr/cazon

ORDE DO DÍA:
1.- Lectura e aprobación se procede da acta da acta da asemblea do 30/04/2022.
2.- Ratificación, se procede, do acordo que tome a xunta directiva na xuntanza que
celebrará o 07 de xullo de 2022 sobre a baixa de asociados por impago de cotas.
3.- Renovación da xunta directiva.
4.- Rogos e preguntas

Convocatoria